Welcome : ยินดีต้อนรับ

  • Science of Synthesis : เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสําหรับ กระบวนการสังเคราะห์ปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งในปัจจุบันรวบรวมปฏิกิริยาทางเคมีจากนักวิทยาศาสตร์ ณ. ที่ต่างๆทั่วโลก การจัดหมวดหมู่อย่างเป็นระบบตามชนิดของสารประกอบหรือหมู่อนุพันธ์ ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น